Maatwerk rapportage en Warmtebeeld

 Voor een maatwerk advies over de energie besparingsmogelijkheden van Uw woning is

Kruiveld Energie een deskundige en onafhankelijk onderzoeksbureau. Indien gewenst adviseren wij ook bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Ook voor warmtebeeld fotos waarop de warmtelekken van Uw woning goed tot zicht komen is Kruiveld Energie een juiste en voordelige partner.

Ook nu landelijke subsidie in Limburg nog niet beschikbaar is wordt de noodzaak van energie besparing steeds groter door Uw steeds hoger wordende energie rekening.

 

BTW nummer Kruiveld S bv

           NL8124.32.368.B01

 

Bespaar en verdien

 De regeling Bespaar en Verdien is per 1 april 2011 opgehouden. Deze regeling heeft tot een gemiddelde besparing van euro 2700 per jaar per onderneming geleid en in totaal wordt nu 700.000 kubike meter gas per jaar minder verbruikt. De regeling was daardoor een groot succes.

 

Voor het MKB hebben de KvK Limburg

 en de Provincie Limburg een nieuwe stimulerings regeling uitgewerkt onder het motto:

                  Bespaar en Verdien.

    Alle info op     www.bespaarenverdien.nu

Het bedrijfsleven kan hiermee 1/3 van de kosten van energiebesparende maatregelen vergoed krijgen door middel van verkregen vouchers.

De kosten van het onderzoek worden volledig vergoed indien U een of meerdere besparings adviezen opvolgt.

Deze regeling is Euro 1,85 miljoen groot en loopt van 1 oktober 2009 tot 31 maart 2011.

Kruiveld Energie is een deskundige en onafhankelijke uitvoerder van dit programma en kan indien gewenst ook adviseren bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

 

Nieuwe stimuleringsmaatregelen
Met ingang van 1 juli 2009 heeft het kabinet een aantal subsidies ingesteld voor woningeigenaren en ook voor kantoren en scholen.

Voor een EPA  maatwerk advies wordt een bedrag van maximaal euro 200 aan subsidie verstrekt en er is btw verlaging voor gevel-, dak-en vloerisolatie ingesteld. Ook wordt tot 20% subsidie verstrekt indien in woningen ouder dan 1995 isolerende beglazing wordt geplaatst.

Voor meer informatie neemt U contact op.

 

Verlaging Energie kosten
De afgelopen koude winter zorgt voor hogere energiekosten van bedrijven en particulieren.

Het is daarom raadzaam om met een deskundige adviseur na te gaan op welke wijze de maandelijkse energie kosten kunnen worden verlaagd.

Besparingen van gemiddeld € 75 per maand per woning zijn inderdaad haalbaar.

Voor bedrijven kunnen de besparingen nog hoger uitvallen en geldt bovendien een EIA regeling.

 

Limburgse Energie Subsidie
Vanaf 1 september 2008 tot 1 oktober 2009 geldt een subsidieregeling voor woningen. In 33 Limburgse gemeenten is voor particuliere eigenaars van  woningen bijna 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verbeteringen die tot energiebesparingen leiden. Voor verbeteringen van het energielabel met 2 of meer niveau’s kan maximaal 1500 euro subsidie aangevraagd worden per woning.


Energy Vision
Als certificaathouder voor alle hoofdstukken van de BRL9500. mag Kruiveld Energie de gegevens opnemen van woningen en bedrijfs- of utiliteitsgebouwen ten behoeve van Energielabels.  Kruiveld Energie meldt daarna de resultaten af bij SenterNovem. Kruiveld Energie geeft de Energielabels af tegen de laagste tarieven in de regio Zuid Limburg. Dit kan door door de hoge mate van automatisering en de lage kostenstructuur.

Kruiveld Energie is onderdeel van Kruiveld S bv en is aangesloten bij de Associatie van EPA Adviseurs (AvEPA)

Energieprestatie en Kyoto verdrag
Het Kyoto verdrag is in 1996 door Nederland geratificeerd. Dit betekent dat de uitstoot van koolstofdioxide of CO2 wordt vastgelegd en vervolgens planmatig wordt verminderd. Vervolgens wordt bepaald welke verbetermaatregelen ter vermindering van de uitstoot van CO2 genomen kunnen worden genomen.
Ook Nederland moest vanaf 4 januari 2006 gaan voldoen aan deze verplichting, dit betekent dat er (minimaal) een energielabel nodig is voor gebouwen (woningen en bedrijfspanden).

Energielabel
Een Energielabel is de uitkomst van een  onderzoek dat resulteert in een cijfer en een letter (A t/m G).
Verbetermogelijkheden worden op het Energielabel op beknopte wijze aangegeven.Het Energielabel is per 1 januari 2008 verplicht geworden bij verkoop of verhuur van een woning of Utiliteitsgebouw.
Het Energielabel en het EPA advies hebben een geldigheidsduur van 10 jaar na uitgiftedatum.

Maatwerkadvies
Een EPA of EnergiePrestatieAdvies is een uitbreiding van het Energielabel. Het omvat een  rapport dat op basis van maatwerk wordt opgesteld. Naast de huidige Energieindex worden ook verbeter-mogelijkheden en  besparingen met hun terugverdientijden vermeld. Het rapport geeft ook de nieuwe Energieindex indien de verbeteringen worden uitgevoerd.

Uitvoering Energielabel of EPA woningen
Het onderzoek is een inspectie waarbij door een gecertificeerde EPA adviseur een opname wordt gedaan. De installatietechnische en bouwkundige aspecten van een woning of gebouw worden hierbij opgenomen. Voorafgaand aan het onderzoek wordt een zogenaamd opdracht- of intake formulier ingevuld waarin de noodzakelijke gegevens worden vastgelegd.De EPA-W voldoet hierdoor aan de richtlijnen zoals die zijn vastgelegd in de BRL9500.

Indien er door de woningeigenaar of verhuurder betrouwbare gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden dan wordt hiervan gebruik gemaakt.

Tijdens een opname zal onze adviseur gedurende de inspectie met name letten op zaken als isolatie, glas, tocht, vocht, leefklimaat, staat van de woning en ventilatie. 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en blijven geheim.Vervolgens zal onze adviseur op kantoor de gegevens volgens een vastgestelde wijze uitwerken.
De met behulp van speciale software berekende gegevens worden doorgegeven aan een database van SenterNovem, welke door de overheid aangewezen is als landelijke bewaarder van de gegevens.  Als antwoord geeft SenterNovem een uniek coderingsnummer voor het Energielabel of  het EPA rapport af.

Dit unieke nummer wordt op het Energielabel of  op het EPA rapport afgedrukt.

Kosten Energielabel of EPA
De kosten van een Energielabel voor een woning bedragen vanaf  € 144 per woning indien deze woning ligt binnen een straal van 10 km rond het kantoor van de EPA adviseur.

Voor woningcorporaties of aanverwante opdrachtgevers kunnen in geval van gelijkvormige woningen andere tarieven gehanteerd worden.

Voor een maatwerk EPA advies voor een woning binnen een straal van 10 km rond het kantoor van de EPA adviseur wordt een bedrag vanaf  € 330 per woning in rekening gebracht.

Buiten deze straal van 10 km rond het kantoorvan de EPA adviseur wordt per reiskilometereen bedrag van
€ 0,50 extra in rekening gebracht.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Voor utiliteitsgebouwen gelden aparte tarieven.

Verdere informatiebronnen:
 Alles betreffende de energieprestatie staat beschreven in de 'Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen'.
Alles betreffende de broeikasgasemissierechten staat beschreven in de 'Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten'.